27 Feb 2008

Takrif Anak Kelantan

Pindahmilik Pesaka (Transmission) Mengikut Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 (Akta 98)

Sebagaimana kita sedia maklum bahawa dalam Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 tidak ada peruntukan khas yang menjamin atau memberi perlindungan dalam hal itu untuk Negeri Kelantan. Oleh kerana tidak ada peruntukan-peruntukan khas dalam Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 untuk menjaga kepentingan Sek.104 Enakmen Tanah Kelantan, 1938 dan Sek. 7(vi)(a) Enakmen Simpanan Tanah Bagi Anak-anak Melayu, 1930.

Peruntukan-peruntukan dibawah Sek. 104 dan 105 Enakmen Tanah Kelantan, 1938 (No. 26 tahun 1938) dan juga peruntukan dibawah Sek. 7(i) hingga 7(vi) Enakmen Simpanan Tanah Bagi Anak-anak Melayu 1930 (No. 18 tahun 1930) menerangkan bahawa :-

  1. Sek. 104 dan 105 Enakmen Tanah Kelantan, 1938, menegah tanah-tanah yang dimiliki oleh Anak-anak Kelantan (native of Kelantan) daripada dipindahmilik kepada orang-orang yang bukan Peranakan Kelantan dengan tidak terlebih dahulu mendapat kelulusan Raja dalam Mesyuarat.
  2. Sungguh pun begitu Sek. 7(i)(a) Enakmen Simpanan Tanah Bagi Anak-anak Melayu, 1930 pula membenarkan pindahmilik pesaka (Transmission) bagi tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan Melayu kepada orang-orang yang bukan Melayu yang lain yang terdiri dari anak-anaknya yang sebenar (natural heirs), suami atau isteri (spouse), ibubapa, adik beradik atau dalam hal seorang kanak-kanak yang belum cukup umur kepada Penjaga/Pemegang Amanah atau kepada seorang Pentadbir yang dilantik, megikut mana-mana yang berkenaan.
  3. Mengikut sek. 13(5) Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 PHT selaku Hakim Pesaka, boleh membuat perintah, jika berpuashati, supaya tanah-tanah yang telah dijual oleh simati, dipindahmilik kepada seorang pembeli yang sebenar (purchaser). Sek.2 Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 mentakrifkan ‘pembeli yang sebenar’ (purchaser) dan juga diterangkan dalam Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan galian Persekutuan Bilangan 9/1975 bagaimana salinan berkembar.
  4. Kuasa-kuasa dibawah Sek. 13 dan 15 Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil, 1955 ini nampaknya tidak ada apa-apa sekatan atau pengecualian, tentang siapa yang akan menerima pindahmilik pesaka bagi tanah itu, pada hal sek. 104 Enakmen Tanah Kelantan, 1938 dan Sek. 7(vi)(a) Enakmen Simpanan Tanah Bagi Anaka-anak Melayu, 1930 menyekat pindahmilik dibawah Akta (Pembahagian) Pesaka Kecil 1955.
Takrif Anak Kelantan

  1. Seseorang yang dilahirkan di Kelantan, bapanya seorang Melayu;
  2. Seseorang yang dilahirkan di Kelantan, ibunya seorang Melayu dan bapanya seorang Islam;
  3. Seseorang yang dilahirkan di mana-mana, yang mana bapanya seorang Melayu yang dilahirkan di Kelantan;
  4. Seseorang yang dilahirkan di mana-mana jua tetapi ibubapanya orang Melayu dan telah bermastautin di Kelantan sekurang-kurang 15 tahun;
  5. Seseorang yang dilahirkan di Kelantan dan bapanya juga dilahirkan di Kelantan.

2 comments:

Anonymous said...

kalau ayah lahir di perak tapi anak ahir kelantan...duduk di kelantan lebih 1 tahun..kira anak kelantan ke?????

Anonymous said...

MAA SILAP TAIP: kalau ayah lahir di perak tapi anak ahir kelantan...duduk di kelantan lebih 15 tahun..kira anak kelantan ke?????